سیاسی کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی

سیاسی: کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی اخبار اجتماعی

رابطه عجیب زومبا و اسیدپاشی!

در حاشیه اسیدپاشی اخیر و ممنوعیت زومبا، هادی لطفی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد. رابطه عجیب زومبا و اسیدپاشی! عبارات مهم : کارتون..

ادامه مطلب